Forum za Muro

Sodelovanje DUGS-a na 4. Forumu za Muro

V torek, 26. septembra 2023 je v kongresni dvorani hotela Radin v Radencih potekal 4. Forum za Muro. Dogodek je potekal v organizaciji Ministrstva za naravne vire in prostor RS v sodelovanju z Zveznim ministrstvom Republike Avstrije za kmetijstvo in gozdarstvo, regije in vodno gospodarstvo ter v okviru delovanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za reko Muro.

Forum je inovativna oblika sodelovanja z udeležbo vodnih uprav in ostalih deležnikov, namenjena vključujočemu čezmejnemu trajnostnemu upravljanju mednarodnega porečja Mure.

Osrednja tema dogodka je bila avgustovska ujma, ko je v relativno kratkem času padla izredno velika količina padavin, kar je močno povečalo pretok vode reke Mure, ki so močno presegle izmerjene najvišje pretoke v preteklosti. Kljub izrednemu dogodku sta obe strani s hitrim ukrepanjem situacijo dobro obvladovale, s čimer so preprečili hujše, je pa vseeno nastala precejšnja škoda tako na slovenski kot tudi na avstrijski strani. Udeleženci foruma so se strinjali, da bo z namenom preprečevanja škodljivega delovanja voda, potrebno še boljše sodelovanje in usklajevanje ukrepov vseh deležnikov tako na lokalni kot tudi na regionalni in čezmejni ravni, prav tako pa se bo potrebno boljše pripraviti na tovrstne dogodke, ki bodo kot kaže vse pogostejši.

V drugem delu foruma je bila s strani predstavnika Inštituta za vode Republike Slovenije predstavljena vizija sodobne Mure. V njej je bilo izpostavljeno povečanje vodne varnosti Pomurja in poudarjeno, da je vodi potrebno dati več prostora, zagotoviti bogatenje podtalnice, vzpostaviti modro-zelene koridorje in izvesti številne večnamenske ukrepe. Z navedenimi ukrepi bi povečali vodno, prehransko, energetsko in podnebno varnost Pomurja.

Na forumu je aktivno sodelovalo tudi Društvo učiteljev geografije Slovenije, njegova predstavnica dr. Tatjana Kikec je v svoji predstavitvi spregovorila o nujnosti krepitve osveščanja in izobraževanja pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe. Predstavila je različne aktivnosti kot so postavitve oznak visokih voda in organizacija mednarodnih konferenc, na katerih učitelji predstavijo svoje delo z učenci/dijaki na šolah. Izpostavila je, da šole predstavljajo pomembne lokalne centre znanje, ki jih je potrebno vključiti v načrtovanje in izvajanje lokalnih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe in njihove posledice. Predlagala je tudi, da se te vsebine dodatno vključi in nadgradi pri prenovi učnih načrtov za osnovno in srednje šole ter gimnazije, aktivno pa je potrebno spodbujati tudi povezovanje šol za te vsebine v porečju Mure na čezmejni ravni.   Zaključki foruma bodo med drugim poslani tudi na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Pripravila: Tatjana Kikec

Avtorja fotografij: Tatjana Kikec in Mirsad Skorupan

Razpis, priznanja DUGS

RAZPIS 2023

za enajsto podelitev priznanj Društva učiteljev geografije Slovenije na področju geografske vzgoje in izobraževanja.

Na podlagi sklepa IO, DUGS razpisuje 11. podelitev priznanj,  ki bo potekala v okviru tabora DUGS 13.-14. oktobra 2023. Vabimo Vas, da do 11. septembra 2023 pošljete predloge za priznanja na DUGS na naslov Gosposka 13, p. p. 306, 1001 Ljubljana ali na spletni naslov info@drustvo-dugs.si. Predloge je treba oddati skupaj z utemeljitvami. Predloge za priznanje lahko dajejo člani DUGS-a, šole, društva, ustanove in posamezniki.

DUGS podeljuje:

1.a Pohvala DUGS nadpovprečno uspelo enkratno strokovno delo ali objavo ali za posebej uspešno delo do 10 let na področju šolske geografije in društva, za študente ali mlade diplomante (do eno leto po zaključku študija) za uspelo diplomsko ali magistrsko delo ali za objavo strokovnega/znanstvenega članka v priznani strokovni/znanstveni reviji ali za drugo pomembno in uspelo strokovno delo s področja šolske geografije/didaktike geografije. To priznanje je lahko tudi skupinsko.

1.b Pohvala DUGS za prizadevno in uspešno delo na področju izdajanja geografskih učbenikov in drugih učil založbam in ustanovam, za prizadevanja na področju stalnega spopolnjevanja in usposabljanja učiteljev geografije nevladnim šolskim ustanovam, univerzitetnim in znanstvenim ustanovam, društvom in posameznikom, za dosežke na področju didaktične obdelave in predstavitve geografskih značilnosti slovenskih pokrajin v video in muzejski obliki ali v obliki učne poti.

 1. Priznanje dr. Jakoba Medveda za nadpovprečno uspešno pedagoško delo za učitelje geografije s praviloma več kot 10 leti delovne dobe v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli posamezniku, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (gl. Člen 1).
 2. Priznanje Janeza Jesenka za nadpovprečno uspešno pedagoško delo za učitelje geografije s praviloma več kot 20 leti delovne dobe v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli posamezniku, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (gl. Člen 1).
 3. Priznanje Blaža Kocena za življenjsko delo z več kot 30 leti delovne dobe ali za izjemne dosežke na področju šolske geografije/didaktike geografije. Priznanje za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko podeli posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja deloval najmanj 30 let in je s svojim delom trajno prispeval  k razvoju kakovostnih vsebinskih in sistemskih rešitev na področju vzgoje in izobraževanja, zlasti, če njegovi učenci, dijaki, študentje oz. odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih; če dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem ali znanstveno-raziskovalnem delu ter če se udeležuje in sodeluje pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju učiteljev, vzgojiteljev ali drugih strokovnih delavcev (gl. Člen1).

Vse, ki jih podrobneje zanimajo določila pravilnika o priznanjih vabimo, da si preberejo Pravilnik o podeljevanju priznanj DUGS-a (https://www.drustvo-dugs.si/files/2022/12/Pravilnik-o-podeljevanju-priznanj.pdf). Priznanja DUGS-a imajo namen izpostaviti zasluge za opravljeno delo na področju šolske geografije in hkrati vzpodbuditi učitelje k čim bolj kakovostnemu pedagoškemu in strokovnemu delu. Po 1. členu pravilnika jih lahko prejmejo učitelji geografije na vseh stopnjah šol v Sloveniji za enkratno ali dalj časa trajajočo nadpovprečno uspešno, prizadevno, kakovostno in strokovno delo na področju šolske geografije.

Kriteriji so naslednji:

 • dolgotrajna nadpovprečno uspešna pedagoška dejavnost (kakovost, priljubljenost pri učencih ali dijakih, dobro sodelovanje s starši),
 • avtorstvo strokovnih člankov, učbenikov, knjig in učnih pripomočkov s področja šolske geografije,
 • inovativnost na poljubnem področju šolske geografije,
 • vodenje študijskih skupin, mentorstvo geografskih krožkov, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, mentorstvo v okviru gibanja znanost mladini, mentorstvo uspešnim učencem ali dijakom,
 • organizacija geografskih tekmovanj, vodstvo strokovnih ekskurzij, organizacija domačih in mednarodnih strokovnih sestankov in prireditev s področja šolske geografije,
 • pospeševanje mednarodnih zvez in dejavnosti na področju šolske geografije,
 • mentorstvo študentom pedagoške smeri in mentorstvo pripravnikom,
 • strokovna in organizacijska dejavnost na področju učnih načrtov,
 • popularizacija in dvig ugleda geografije in učiteljev geografije v šoli in v javnosti.

Za priznanja DUGS-a so izjemoma lahko predlagani tudi tuji državljani.

Pisni predlog, ki mora biti do roka vročen na zgornje naslove, mora vsebovati:

 1. ime, priimek, rojstne podatke, bivališče, e-mail naslov, sedanjo zaposlitev in izobrazbo ter strokovni naziv predlaganca oz. podatke o ustanovi, založbi, društvu …;
 2. kratek življenjepis predlaganca (+ število izpolnjenih službenih let)/kratko oznako dejavnosti ustanove, založbe, društva …);
 3. utemeljitev predloga z dovolj izčrpnimi podatki o delu predlaganca/ustanove/založbe/društva na področju šolske geografije/didaktike geografije;
 4. vrsto priznanja, ki se predlaga;
 5. čitljiv podpis enega ali več predlagateljev (zaželena sta vsaj dva predlagatelja);
 1. utemeljitev ima lahko priloge in dokazno gradivo (npr. mnenje učencev, dijakov, študentov, sodelavcev, priporočila, seznam objav ali opravljenega dela). Na predlogu morajo biti jasno razvidni tudi podatki o predlagatelju: ime in priimek, rojstni podatki, izobrazba, zaposlitev, bivališče, telefon in e-mail naslov.

Utemeljitvi je priporočljivo dodati dokazno gradivo, npr. seznam objavljene literature, opravljenih projektov, nalog itd.

Komisija za priznanja DUGS-a si pridržuje pravico zavrniti vse nepopolne predloge. Zato prosimo predlagatelje, da se čim bolj dosledno držijo navodil, kakor tudi roka. V primeru nejasnosti se lahko obrnejo na predsednika komisije za priznanja DUGS.

Ljubljana, 20. junij 2023                             

Rožle Bratec Mrvar,

 predsednik komisije za priznanja DUGS

Mednarodna konferenca Turizem uspešno zaključena

Društvo učiteljev geografije Slovenije je 2. in 3. junija uspešno izpeljalo 5. mednarodno konferenco »Turizem« v Rogaški Slatini.

Vabljeni predavatelji iz vseh treh slovenskih univerz ter vabljeni predavatelji iz Avstrije, Hrvaške in Srbije so predstavili razvoj turizma, njegov pomen in vpliv na človeka in pokrajino. Predstavljene vsebine lahko šolam pomagajo pri nazornem poučevanju in drugih dejavnostih povezanih s turizmom.

Skupinska slika udeležencev konference.            

Konference se je udeležilo 88 učiteljev iz osnovnih in srednjih sol.

Učitelji so z referati in plakati predstavili izvirne načine pouka, medpredmetnega in medšolskega povezovanja ter projektnega dela. Referati so zbrani v 360 strani obsežnem zborniku, za katerega je uvod zapisal vodja strokovnega odbora konference dr. Anton Gosar.

Uvodni nagovor predsednice DUGS Nataše Mrak

Vodja strokovnega odbora dr. Anton-Gosar predstavlja zbornik konference.

Po vsakem tematskem sklopu se je razvila zanimiva razprava: bodisi o referatih bodisi o večni temi – koliko človek s svojo dejavnostjo na področju turizma vpliva na pokrajino.

Vabljeni predavatelji so učiteljem dali tudi napotke za nadaljnje delo na področju turizma.

Učitelji so v dveh dnevih predstavili številne pristope poučevanja o turizmu.

Po zaključku posameznega sklopa se je razvila zanimiva razprava.                

   

V večernih urah je v Aninem dvoru potekala pogostitev, ki je bila priložnost tudi za praznovanje 25. obletnice delovanja društva.

V času odmorov so učitelji lahko navezovali stike in izmenjevali izkušnje.

V času večerne pogostitve se je nadaljeval sproščen klepet.

V soboto pa nas je ob zaključku konference po Rogaški Slatini popeljala kolegica Vesna Zagoda Peperko.

Drugi dan konference na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina.

Plakatna predstavitev prispevkov.          

Ob zaključku konference smo spoznali Rogaško Slatino.

Za pomoč pri izvedbi konference se zahvaljujemo VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in kolegu Igorju Baharju za možnost izvedbe sobotnega dela na šoli.

Na spletni strani konference https://geoturizem.splet.arnes.si/  je na voljo program, gradivo, foto galerija ter bogato ilustriran zbornik. 

Izpostavljamo nekatere zaključke konference:

 1. Turizem moramo razumeti kot gospodarsko dejavnost, ki naj bo v dobrobit naravi in družbi.
 2. Odgovorni turizem temelji na geografskih značilnostih pokrajine in upošteva ranljivost te pokrajine.
 3. Turizem naj temelji na lokalnih posebnostih, ki jih povezujemo z regionalno dimenzijo.
 4. Odgovorni turizem naj upošteva zmanjševanje ogljičnega odtisa.
 5. Šole z mentorji in učenci so ključni dejavnik pri trajnostnem razvoju domačega okolja v okviru turizma.
 6. Pri prenovi učnih načrtov v sklopu geografije naj kreatorji procesa prenove upoštevajo tudi vsebine mednarodnih konferenc Društva učiteljev geografije Slovenije.

Društvo se že pripravlja na naslednjo mednarodno konferenco z naslovom “Kmetijstvo in prehrana,” ki bo 31. 5. in 1. 6. 2024 v Ormožu.

Prispevek pripravila: Nataša Mrak

Fotografije prispevala: Tatjana Kikec

Izobraževanja DUGS v šolskem letu 2023-2024

Spoštovani učitelji na osnovnih in srednjih šolah,

člani organizacijskega odbora izobraževanja DUGS sporočamo, da smo tudi za leto 2023/2024 pripravili izobraževalne vsebine, ki jih je odobrilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter so vpisana v prijavni izobraževalni sistem Katis. Ko se prijavite v Katis, izberite šolsko leto 2023/2024. Nato izberite Izvajalca: DRUŠTVO UČITELJEV GEOGRAFIJE SLOVENIJE in se vam bodo prikazala vsa izobraževanja DUGS.
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx

Ker se bliža čas, ko morajo učitelji na šolah oddati želje po izobraževanju za naslednje šolsko leto, vas vabimo k odločitvi in pravočasni prijavi.

Obvestilom lahko sledite tudi na spletni strani DUGS: http://www.drustvo-dugs.si/ ter na FB >>

  Naslov izobraževanja  Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izpeljave Kotizacija za udeleženca iz VIZ Polna cena za udeleženca
1 DRUGAČNA GEOGRAFIJA: LIPOVŠKOV TABOR – PORABJE IN PREKMURJE 2.10.2023 13.10.2023 – 14.10.2023 Prekmurje, Porabje 34,14 68,27
2 KONFERENCA “KMETIJSTVO IN PREHRANA” 10.05.2024 31.5.2024 – 1.6.2024 Ormož 37,77 75,54
3 OPAZUJ, MERI, SKLEPAJ IN UKREPAJ LOKALNO; RAZMIŠLJAJ GLOBALNO 30.10.2023 25.11.2023 – 16.11.2023 Ljubljana 37,63 75,26
4 VKLJUČEVANJE GEOGRAFSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (GIS) V POUK GEOGRAFIJE 10.04.2024 13.4.2024 – 30.4.2024 Ljubljana 37,22 74,44

 

 

20. Ilešičevi dnevi

Spoštovani,

na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani med 22. in 23. septembrom 2023 pripravljamo 20. Ilešičeve dneve z naslovom Podnebne spremembe in izzivi geografije.

Dobrodošli vsi, ki vas zanimajo aktualne teme, vezane na trajnostni razvoj, podnebne spremembe, novosti v geografski stroki, nove pristope v geografskem izobraževanju ter reševanje problemov in iskanje rešitev za dobrobit stroke tako na področju vzgoje in izobraževanja kot širše. Učiteljice in učitelje geografije ter vse geografinje in geografe vabimo k aktivni udeležbi s predavanjem, posterjem ali delavnico.

Več informacij o Ilešičevih dnevih najdete na povezavi.

Vabljeni k prijavi.

Lep pozdrav!

Mednarodna konferenca “TURIZEM”

RAZPIS, VABILO

Društvo učiteljev geografije Slovenije  vabi na

5. MEDNARODNO KONFERENCO 

“TURIZEM V POKRAJINI” 2. in 3. 6. 2023

Z mednarodno konferenco želimo izmenjati zanimive in poučne prakse pri poučevanju geografije in drugih predmetov na področju turizma.

Vabljeni, da predstavite svoje izkušnje in primere dobrih praks.

V svojih prispevkih predstavite različne učne pristope, strategije, novosti, terensko delo, uporabo IKT in podobno, s katerimi spodbujate učenčevo/dijakovo in svojo ustvarjalnost. Dobrodošli so primeri učnih ur v razredu kot tudi drugih oblik pouka. Opišite, kako spodbujate mlade k aktivnemu sodelovanju pri razumevanju turizma v pokrajini ter jih dejavno vključujete v lokalne skupnosti in okolje.

Glavne poudarke pomena razumevanja turizma ter njegovo umeščanje v pouk bodo predstavili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Mednarodna konferenca je priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in tudi druženje učiteljev geografije in sorodnih ved, ki poučujejo o odnosu človek v pokrajini.

Učitelji boste svoje prispevke lahko predstavili v enem od naslednjih sklopov:

 • načrtovanje razvoja turizma v pokrajini,
 • trajnostni razvoj in turizem,
 • turistična dejavnost v pokrajini,
 • vključevanje lokalnega okolja v turistično ponudbo,
 • terensko delo v sklopu poučevanja vsebin s področja turizma,
 • drugi izzivi v turizmu,
 • prihodnost turizma v luči družbenih in naravnih sprememb,
 •  

Rok za oddajo naslova prispevka s povzetkom (opisom do 250 besed) ter navedbo oblike predstavitve je 15. 1. 2023. Pošljite ga na info@drustvo-dugs.si.

Spodbujamo tudi predstavitev s plakatom, ki omogoča razgovor v manjših skupinah in je enakovredna predstavitvi s PPT.

Pomembni datumi:
Obvestilo o sprejetju prispevka boste dobili do 1. 2. 2023. Do tega datuma boste obveščeni o tem, ali je vaš prispevek uvrščen v program.
Zadnji rok za oddajo prispevka je 15. 4. 2023.

Zadnji rok za prijavo udeležencev brez prispevka prek sistema Katis je 20. 5. 2023 oziroma do zapolnitve mest, saj je število mest omejeno.

Več o konferenci lahko najdete na spletišču konference: https://geoturizem.splet.arnes.si/

Udeleženci z referatom in pisnim prispevkom prejmejo potrdilo po 20. členu oddelka c, ostali udeleženci, ki bodo dejavno navzoči 16 ur, pa prejmejo potrdilo po 19. členu pravilnika o napredovanju (Uradni list RS, št. 113/20).

Vabilo, oblika za tisk v pdf obliki

Organizacijski odbor konference