RAZPIS za priznanj DUGS v letu 2021

 

Na podlagi sklepa IO, DUGS razpisuje 10. podelitev priznanj,  ki bo v okviru tabora DUGS oktobra 2021 na Pohorju. Vabimo Vas, da do 15. septembra 2021 pošljete predloge za priznanja na naslov Društvo učiteljev geografije Slovenije, Gosposka 13, P.P. 306, 1001 Ljubljana ali po elektronski pošti na info@drustvo-dugs.si. Predloge je treba oddati skupaj z utemeljitvami. Predloge za priznanje lahko dajejo člani DUGS, šole, društva, ustanove in posamezniki.

DUGS podeljuje
1. pohvale za učitelje do 10 let delovne dobe, (tudi za študente), podjetja, ustanove ali skupine,
2. priznanja dr. Jakoba Medveda (za posameznike s praviloma več kot 10 let delovne dobe),
3. priznanja Janeza Jesenka (za posameznike s praviloma več kot 20 let delovne dobe),
4. priznanja Blaža Kocena za življenjsko delo (s praviloma več kot 30 let delovne dobe) ali za izjemne dosežke na področju šolske geografije.

Vse, ki jih podrobneje zanimajo določila pravilnika o priznanjih vabimo, da si preberejo Pravilnik o podeljevanju priznanj DUGS na njegovi spletni strani (http://www.drustvo-dugs.si/o-drustvu/priznanja/). Priznanja DUGS imajo namen izpostaviti zasluge za opravljeno delo na področju šolske geografije in hkrati vzpodbuditi učitelje k čim bolj kakovostnemu pedagoškemu in strokovnemu delu. Po 1. členu pravilnika jih lahko prejmejo učitelji geografije na vseh stopnjah šol v Sloveniji za enkratno ali dalj časa trajajočo nadpovprečno uspešno, prizadevno, kakovostno in strokovno delo na področju šolske geografije.

Kriteriji so naslednji:
– dolgotrajna nadpovprečno uspešna pedagoška dejavnost (kakovost, priljubljenost pri učencih ali dijakih, dobro sodelovanje s starši),
– avtorstvo strokovnih člankov, učbenikov, knjig in učnih pripomočkov s področja šolske geografije,
– inovativnost na poljubnem področju šolske geografije,
– vodenje študijskih skupin, mentorstvo geografskih krožkov, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, mentorstvo v okviru gibanja znanost mladini, mentorstvo uspešnim učencem ali dijakom,
– organizacija geografskih tekmovanj, vodstvo strokovnih ekskurzij, organizacija domačih in mednarodnih strokovnih sestankov in prireditev s področja šolske geografije,
– pospeševanje mednarodnih zvez in dejavnosti na področju šolske geografije,
– mentorstvo študentom pedagoške smeri in mentorstvo pripravnikom,
– strokovna in organizacijska dejavnost na področju učnih načrtov,
– popularizacija in dvig ugleda geografije in učiteljev geografije v šoli in v javnosti.

Za priznanja DUGS so izjemoma lahko predlagani tudi tuji državljani.

Pisni predlog, ki mora biti do roka vročen na zgornje naslove, mora vsebovati:
1. ime in priimek kandidata (-tke) za priznanje, podatke o rojstvu, kraju bivanja, izobrazbi (datum diplome), strokovnem nazivu (datum pridobitve naziva), zaposlitvi (pregled zaposlitev),
2. kratek življenjepis s številom izpolnjenih službenih let,
3. utemeljitev, ki naj bo dovolj izčrpna, odvisno od stopnje priznanja (najmanj pol do tri četrt tipkane strani),
4. vrsta predlaganega priznanja,
5. podpis enega, po možnosti pa dveh ali več predlagateljev, s čitljivim imenom in priimkom ter naslovom in telefonsko številko,
6. utemeljitvi je priporočljivo dodati dokazno gradivo, npr. seznam objavljene literature, opravljenih projektov, nalog itd.

Komisija za priznanja DUGS si pridržuje pravico zavrniti vse nepopolne predloge. Zato prosimo predlagatelje, da se čim bolj dosledno držijo navodil, kakor tudi roka. V primeru nejasnosti se lahko obrnejo na predsednico  DUGS Natašo Mrak.

Nataša Mrak,  predsednica DUGS, Ljubljana, 17. 5. 2021

Poučevanje za trajnostni razvoj

24. aprila se je uspešno končala dvodnevna 3. mednarodna konferenca Društva učiteljev geografije Slovenije “Pokrajina in trajnostni razvoj”. Izvedena je bila na daljavo. Sodelovalo je 62 udeležencev iz štirih držav; od teh je 38 udeležencev predstavilo 36 referatov.

Mednarodna konferenco je ponudila izemno veliko število pedagoških zamisli in izvedb ter udejanjenih in dokumentiranih predlogov za šolsko terensko delo. Vabljeni predavatelji so bili dr. Mitja Bricelj, dr. Dušan Plut, dr. Gregor Kovačič, ddr. Ana Vovk Korže, dr. Karel Natek, dr. Tajan Trobec, dr. Michael Scoullos, Iro Alampei, dr. Thomais Vlachogianni.

Teme učiteljskih referatov so bile raznovrstne: zavarovana območja in njihov razvoj, okoljski izzivi v razvoju lokalne skupnosti, biodiverziteta, prilagodljivost okolja in modeliranje, krožno gospodarstvo, lokalna oskrba, lokalni vodni viri, lokalno je trajnostno, trajnostni izzivi, evropski projekti, medijske predstavitve, igra vlog, dejavno državljanstvo, kulturne pokrajine; predstavljeni so bili primeri terenskega pouka iz praktično vseh slovenskih pokrajin.

Kljub celodnevnemu virtualnemu spremljanju konference so udeleženci v večernem času namenili urico časa tudi spletnemu druženju z nagradnima igrama.

V zaključkih konference so udeleženci pooblastili Michaela Scoullosa in Mitja Briclja da v maju o rezultatih poročata na meddržavnem srečanju Jadransko-Jonske pobude; sklenili so, da bo naslov 4. konference prihodnje leto “Kras in voda”; predlagali so Zvezi geografov Slovenije, da pripravi okroglo mizo o sodelovanju v evropskih projektih in zavezali udeležence, da storijo čim več za promoviranje dejavnosti, ki so v javnosti (še) nezapažene.

Konferenco je med pomembne dejavnosti uvrstila tudi Vlada Republike Slovenije.

Zbornik, ki na 224 straneh, z angleškimi povzetki, prinaša večino predstavljenih referatov, je na voljo na spletu. Uredila ga je Nataša Mrak. Del zbornikovega bogastva besedila in podob je možno videti na spodnjih izrezih.

Več o dogodku na konferenčni spletni strani: http://trajnostni.splet.arnes.si/ .

Zapisal: Igor Lipovšek

Zaključek Foto natečaja Mi v pokrajini 2021

Zaključek Foto natečaja Mi v pokrajini 2021

Foto natečaj je potekal drugo leto, v njem pa je sodelovalo skoraj 70 udeležencev. Prejeli smo fotografije iz 16 osnovnih, 7 srednjih šol ter 1 študentsko fotografijo.

Ocenjevalna komisija je fotografije vrednotila po danih merilih, poleg kvalitete je bilo pomembno zlasti sporočilo fotografije ter sozvočje fotografije in naslova. Razglasitev najboljših fotografij je potekala 9. aprila 2021 v sklopa Noči geografije, ki je bila izvedena na daljavo.

Čestitke vsem nagrajenim učencem in dijakom ter njihovim mentorjem. Obenem zahvala vsem sodelujočim (fotografom in mentorjem) za prispevek h geografskemu opazovanju in raziskovanju.

Zahvala tudi institucijam (Oddelek za geografijo, FF, Univerza v Ljubljani; založba Mladinska knjiga; Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU), ki so prispevale lepe in kvalitetne knjižne nagrade.

Nagrajene fotografije so naslednje:

Osnovna šola:

 1. mesto – Smo v pravem toku?, Lukas Gumilar, 6. razred; mentor Marinela Pap, Osnovna šola II Murska Sobota.
 2. mesto – Morje in gore – Mare e monti, Tisa Petrič, 7. razred; mentor Blaž Kastelic, OŠ Dante Alighieri Izola.
 3. mesto – Narava=najdragocenejši dom, Rebeka Sukič, 9. razred; mentor Mateja Žökš, OŠ Puconci.

Srednja šola:

 1. mesto – Rečni nasmeh, Neja Ganziti, 2. letnik; mentor Doroteja Rušnik Stramšak, Gimnazija Slovenske Konjice.
 2. mesto – Svoboda življenja, Julijana Ivančič, 2. letnik; mentor Nina Jarc, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, 8000 Novo mesto.
 3. mesto – Rimska cesta v Kranjski Gori, Andrej Konič, 5 letnik; mentor Tina Stanič, Šolski center Nova Gorica – Elektrotehniška in računalniška šola.

Osnovnošolske fotografije, ki so prispele na natečaj, si lahko ogledate tukaj:

https://www.drustvo-dugs.si/fotogalerija/?album=all&gallery=57

Srednješolske fotografije, ki so prispele na natečaj, si lahko ogledate tukaj:

https://www.drustvo-dugs.si/fotogalerija/?album=all&gallery=56

Poročilo pripravila: Nataša Mrak, april, 2021

Pokrajina in trajnostni razvoj

Društvo učiteljev geografije Slovenije  vabi na

3. MEDNARODNO KONFERENCO 

“Pokrajina in trajnostni razvoj”, ki jo bomo izvedli na daljavo.

23. in 24. 4. 2021

Z mednarodno konferenco želimo izmenjati zanimive in poučne prakse pri poučevanju geografije in drugih predmetov na področju trajnostnih pristopov proučevanja pokrajine. Vabljeni, da predstavite svoje izkušnje.

Veseli bomo vaših predstavitev različnih učnih strategij, novosti, terenskega dela, uporabe IKT in podobno, s katerimi spodbujate učenčevo in svojo ustvarjalnost. Dobrodošli so primeri učnih ur v razredu kot tudi novih metod poučevanja na daljavo. Prav tako je velikega pomena spodbujanje mladih k aktivnemu sodelovanju pri razumevanju trajnostnega razvoja v pokrajini ter dejavnem vključevanju v lokalne skupnosti in okolje.

Glavne poudarke in usmeritve pomena razumevanja pokrajine in trajnostnega razvoja  ter njihovo umeščanje v pouk bodo predstavili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Mednarodna konferenca je priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in tudi druženja učiteljev geografije in sorodnih ved.

Učitelji boste svoje prispevke lahko predstavili  v enem od naslednjih sklopov:

 • zavarovana območja in njihov razvoj,
 • okoljski izzivi v razvoju lokalne skupnosti,
 • biodiverziteta,
 • prilagodljivost okolja (modeli),
 • krožno gospodarstvo,
 • lokalna oskrba,
 • lokalni vodni viri,
 • lokalno je trajnostno,
 • drugi trajnostni izzivi.

Pomembni datumi:
Prispevke sprejemamo do 25. 2. 2021. Do 25. 3. 2021 boste obveščeni o tem, ali je vaš prispevek uvrščen v program.
Zadnji rok za prijavo je 12. 4. 2021. Če je plačnik šola, je do 12. 4. 2021 potrebno poslati naročilnico na elektronski naslov info@drustvo-dugs.si.

Število mest je omejeno.
Udeleženci z referatom in pisnim prispevkom prejmejo potrdilo po 20. členu oddelka c, ostali udeleženci, ki bodo dejavno navzoči 16 ur, pa prejmejo potrdilo po 19. členu pravilnika o napredovanju (Uradni list RS, št. 113/20).

Več o konferenci lahko preberete na: http://trajnostni.splet.arnes.si/

Organizacijski odbor konference

Vabilo, oblika za tisk v pdf obliki

Foto natečaj “Mi v pokrajini”

2. fotografski natečaj “Mi v pokrajini”

Namen

Namen natečaja je sprožati in udejanjati radovednost in iskanja ter pokazati, kako si šolska mladina in študenti predstavljajo geografski pogled na pokrajino skozi fotografski objektiv in jih povabiti v slikovno analiziranje, predstavljanje in interpretiranje pokrajine.

Razpisujeta ga Zveza geografov Slovenije in Društvo učiteljev geografije Slovenije (v nadaljevanju organizator) v okviru akcije Noč geografije.

V natečaju lahko sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda osnovnih šol, dijaki srednjih šol in študenti oddelkov za geografijo UL, UM in UP. Natečaj je brezplačen.

Tema

Tema natečaja “Mi v pokrajini ” je pokrajina v vseh svojih razsežnostih: geografski pojav, geografski proces, odnos med geografskimi dejavniki, odnos do pokrajine, terensko raziskovanje pokrajine, športni, naravoslovni ali kulturni dan v pokrajini, konflikti v rabi pokrajine.

Tehnične zahteve fotografije

Fotografija mora biti v formatu JPEG v razmerju stranic 3 : 2 in ločljivosti najmanj 2100 X 1400 točk. Pošljete lahko barvne ali črno-bele fotografije. Dovoljene so vzdolžne postavitve fotografij. Prijavljene fotografije naj bodo noviteta, ki še ni bila poslana na druge natečaje. Fotografije, ki niso v skladu s pravili natečaja, ne bodo upoštevane. V prijavnem obrazcu mora biti za vsako fotografijo napisano: a) ime in priimek avtorja, b) razred/letnik, c) ime in priimek mentorja, č) elektronski naslov, d) šola in e) naslov fotografije.  Prijavni obrazec  najdete na povezavi https://www.1ka.si/a/308413

Naslov fotografije

Naslov fotografije je sporočilo, ki je lahko ime, poimenovanje pojava ali lokacije, pojasnilo ali opis, ki ne sme biti daljši od 10 besed.

Način sodelovanja in dostava gradiva

Na natečaju lahko vsaka šola sodeluje z največ štirimi fotografijami. Na natečaju lahko vsak študent  sodeluje z največ dvema fotografijama. Organizator jih bo sprejemal na naslov info@drustvo-dugs.si. Fotografije lahko pošlje učitelj geografije ali drug pooblaščeni učitelj na šoli. Lažna navedba avtorstva je kazniva skladno s področno zakonodajo. Če komisija presodi, da poslani predlog ne ustreza merilom natečaja, objavo brez obrazložitve prepreči.

Objava in razstava

Poslane fotografije bodo objavljene na spletnih straneh Zveze geografov Slovenije in Društva učiteljev geografije  Slovenije. Nagrajene bodo do 3  najbolje ocenjene fotografije v vsaki kategoriji. Za ustrezno objavo bosta poskrbela ZGS in DUGS.

Nagrade

Rezultati natečaja bodo objavljeni 9. aprila 2021 v sklopu prireditve Noč geografije. Nagrajeni avtorji bodo prejeli knjižne nagrade in priznanja, ostali  sodelujoči pa potrdila o sodelovanju. Mentorji in avtorji nagrajenih fotografij bodo obveščeni do 25. marca 2021.

Ocenjevalna komisija

Ocenjevalno komisijo bodo sestavljali predstavniki organizatorja in geografskih ustanov.

Ocenjevalna merila

Komisija bo fotografije vrednotila po merilih:

–              skladnost s temo;

–              kakovost;

–              sporočilo;

–              izvirnost;

–              sozvočje fotografije in naslova ter

–              namig za šolsko raziskovanje pokrajine.

Čas trajanja natečaja

Natečaj traja od 20. 11. 2020 do vključno 15. 3. 2021.

Lastništvo fotografij

Vsak mentor oz. avtor je osebno odgovoren za predstavljeno delo. Avtor obdrži vse avtorske pravice za poslano fotografijo. Organizator jih lahko objavi v različnih medijih ter jih uporabi za raziskovalno ali pedagoško dejavnost.

Pogoji sodelovanja

Udeleženec s prijavo na natečaj:

 • brezpogojno sprejema pravila natečaja;
 • obdrži avtorske pravice;
 • pošlje fotografije, na katerih ni obrazov ljudi ali bi se osebe lahko nedvoumno prepoznale; če pa so, mora imeti za njihovo objavo privoljenje;
 • prevzame odgovornost za vsebino in objavo, ki organizatorja te odgovornosti odvezuje;
 • dovoli najmanj enoletno objavljanje fotografij na portalu, nadaljnjo objavo pa lahko pisno prekliče na naslovu, kamor je poslal fotografije;
 • dovoli organizatorju tudi objavo fotografij, ki bodo posnete na podelitvi nagrad ali njihovem javnem predvajanju.

Odločitev žirije je dokončna in je ni mogoče izpodbijati. Poslane fotografije v nobenem primeru ne smejo vsebovati podatkov, ki jih je mogoče opredeliti kot občutljive. Vsak udeleženec tudi izjavi, da je edini avtor oziroma skupina avtorjev poslane fotografije in da je izvirna ter ne krši pravic tretjih oseb.

Zasebnost

Udeleženec pooblašča organizatorja in zunanje partnerje, vključene v natečaj, za obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679, ki se uporablja od 25. maja 2018.

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu: info@drustvo-dugs.si.