Kocenov simpozij

Program: Kocenov simpozij.     

V letu 2021 praznujemo 200-letnico rojstva Blaža Kocena, ki je s svojimi šolskimi atlasi, učbeniki in zemljevidi postavil temelje nazornejšega pouka geografije v osnovnih in srednjih šolah pri nas. Atlasi z njegovim imenom (Kozennatlas) izhajajo že 160 let. V spomin nanj, 10. in 11. septembra 2021, Društvo učiteljev geografije Slovenije – DUGS, v sodelovanju z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem, Zvezo geografov Slovenije, Občino Šentjur, Turistično olepševalnih društvom Ponikva in OŠ Blaža Kocena Ponikva organiziramo mednarodni simpozij pod naslovom:

»NAZORNOST PRI POUKU GEOGRAFIJE NEKOČ, DANES IN JUTRI«

Več na: splet.kocen.arnes.si

Izobraževanja DUGS

Spoštovani učitelji na osnovnih in srednjih šolah,

Obveščamo vas, da je Društvo učiteljev geografije Slovenije pripravilo tri izobraževanja za šolsko leto 2021/22, ki so vpisana v KATIS. Če želite pogledati, se morate najprej prijaviti; čez čas bodo izobraževanja vidna brez prijave.

Teme so naslednje:

DRUGAČNA GEOGRAFIJA: RAZISKOVALNI TABOR – POHORJE, prva polovica oktobra 2021

MEDNARODNA KONFERENCA “KRAS”, začetek junija 2022. (letos bo veliko dogodkov, prispevkov… na temo kras, ker obeležujemo _Mednarodno leto_ jam in _krasa)_.

OPAZUJ, MERI, SKLEPAJ IN UKREPAJ LOKALNO; RAZMIŠLJAJ GLOBALNO, druga polovica novembra 2021.

Ker se bliža čas, ko moramo na šolah oddati želje po izobraževanju za naslednje šolsko leto, vas lepo vabimo k odločitvi in pravočasni prijavi.

RAZPIS za deseto podelitev priznanj Društva učiteljev geografije Slovenije v letu 2021 na področju geografske vzgoje in izobraževanja.

 

Na podlagi sklepa IO, DUGS razpisuje 10. podelitev priznanj,  ki bo v okviru tabora DUGS oktobra 2021 na Pohorju. Vabimo Vas, da do 15. septembra 2021 pošljete predloge za priznanja na naslov Društvo učiteljev geografije Slovenije, Gosposka 13, P.P. 306, 1001 Ljubljana ali po elektronski pošti na info@drustvo-dugs.si. Predloge je treba oddati skupaj z utemeljitvami. Predloge za priznanje lahko dajejo člani DUGS, šole, društva, ustanove in posamezniki.

DUGS podeljuje
1. pohvale za učitelje do 10 let delovne dobe, (tudi za študente), podjetja, ustanove ali skupine,
2. priznanja dr. Jakoba Medveda (za posameznike s praviloma več kot 10 let delovne dobe),
3. priznanja Janeza Jesenka (za posameznike s praviloma več kot 20 let delovne dobe),
4. priznanja Blaža Kocena za življenjsko delo (s praviloma več kot 30 let delovne dobe) ali za izjemne dosežke na področju šolske geografije.

Vse, ki jih podrobneje zanimajo določila pravilnika o priznanjih vabimo, da si preberejo Pravilnik o podeljevanju priznanj DUGS na njegovi spletni strani (http://www.drustvo-dugs.si/o-drustvu/priznanja/). Priznanja DUGS imajo namen izpostaviti zasluge za opravljeno delo na področju šolske geografije in hkrati vzpodbuditi učitelje k čim bolj kakovostnemu pedagoškemu in strokovnemu delu. Po 1. členu pravilnika jih lahko prejmejo učitelji geografije na vseh stopnjah šol v Sloveniji za enkratno ali dalj časa trajajočo nadpovprečno uspešno, prizadevno, kakovostno in strokovno delo na področju šolske geografije.

Kriteriji so naslednji:
– dolgotrajna nadpovprečno uspešna pedagoška dejavnost (kakovost, priljubljenost pri učencih ali dijakih, dobro sodelovanje s starši),
– avtorstvo strokovnih člankov, učbenikov, knjig in učnih pripomočkov s področja šolske geografije,
– inovativnost na poljubnem področju šolske geografije,
– vodenje študijskih skupin, mentorstvo geografskih krožkov, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, mentorstvo v okviru gibanja znanost mladini, mentorstvo uspešnim učencem ali dijakom,
– organizacija geografskih tekmovanj, vodstvo strokovnih ekskurzij, organizacija domačih in mednarodnih strokovnih sestankov in prireditev s področja šolske geografije,
– pospeševanje mednarodnih zvez in dejavnosti na področju šolske geografije,
– mentorstvo študentom pedagoške smeri in mentorstvo pripravnikom,
– strokovna in organizacijska dejavnost na področju učnih načrtov,
– popularizacija in dvig ugleda geografije in učiteljev geografije v šoli in v javnosti.

Za priznanja DUGS so izjemoma lahko predlagani tudi tuji državljani.

Pisni predlog, ki mora biti do roka vročen na zgornje naslove, mora vsebovati:
1. ime in priimek kandidata (-tke) za priznanje, podatke o rojstvu, kraju bivanja, izobrazbi (datum diplome), strokovnem nazivu (datum pridobitve naziva), zaposlitvi (pregled zaposlitev),
2. kratek življenjepis s številom izpolnjenih službenih let,
3. utemeljitev, ki naj bo dovolj izčrpna, odvisno od stopnje priznanja (najmanj pol do tri četrt tipkane strani),
4. vrsta predlaganega priznanja,
5. podpis enega, po možnosti pa dveh ali več predlagateljev, s čitljivim imenom in priimkom ter naslovom in telefonsko številko,
6. utemeljitvi je priporočljivo dodati dokazno gradivo, npr. seznam objavljene literature, opravljenih projektov, nalog itd.

Komisija za priznanja DUGS si pridržuje pravico zavrniti vse nepopolne predloge. Zato prosimo predlagatelje, da se čim bolj dosledno držijo navodil, kakor tudi roka. V primeru nejasnosti se lahko obrnejo na predsednico  DUGS Natašo Mrak.

Nataša Mrak,  predsednica DUGS, Ljubljana, 17. 5. 2021

Poučevanje za trajnostni razvoj

24. aprila se je uspešno končala dvodnevna 3. mednarodna konferenca Društva učiteljev geografije Slovenije “Pokrajina in trajnostni razvoj”. Izvedena je bila na daljavo. Sodelovalo je 62 udeležencev iz štirih držav; od teh je 38 udeležencev predstavilo 36 referatov.

Mednarodna konferenco je ponudila izemno veliko število pedagoških zamisli in izvedb ter udejanjenih in dokumentiranih predlogov za šolsko terensko delo. Vabljeni predavatelji so bili dr. Mitja Bricelj, dr. Dušan Plut, dr. Gregor Kovačič, ddr. Ana Vovk Korže, dr. Karel Natek, dr. Tajan Trobec, dr. Michael Scoullos, Iro Alampei, dr. Thomais Vlachogianni.

Teme učiteljskih referatov so bile raznovrstne: zavarovana območja in njihov razvoj, okoljski izzivi v razvoju lokalne skupnosti, biodiverziteta, prilagodljivost okolja in modeliranje, krožno gospodarstvo, lokalna oskrba, lokalni vodni viri, lokalno je trajnostno, trajnostni izzivi, evropski projekti, medijske predstavitve, igra vlog, dejavno državljanstvo, kulturne pokrajine; predstavljeni so bili primeri terenskega pouka iz praktično vseh slovenskih pokrajin.

Kljub celodnevnemu virtualnemu spremljanju konference so udeleženci v večernem času namenili urico časa tudi spletnemu druženju z nagradnima igrama.

V zaključkih konference so udeleženci pooblastili Michaela Scoullosa in Mitja Briclja da v maju o rezultatih poročata na meddržavnem srečanju Jadransko-Jonske pobude; sklenili so, da bo naslov 4. konference prihodnje leto “Kras in voda”; predlagali so Zvezi geografov Slovenije, da pripravi okroglo mizo o sodelovanju v evropskih projektih in zavezali udeležence, da storijo čim več za promoviranje dejavnosti, ki so v javnosti (še) nezapažene.

Konferenco je med pomembne dejavnosti uvrstila tudi Vlada Republike Slovenije.

Zbornik, ki na 224 straneh, z angleškimi povzetki, prinaša večino predstavljenih referatov, je na voljo na spletu. Uredila ga je Nataša Mrak. Del zbornikovega bogastva besedila in podob je možno videti na spodnjih izrezih.

Več o dogodku na konferenčni spletni strani: http://trajnostni.splet.arnes.si/ .

Zapisal: Igor Lipovšek

Zaključek Foto natečaja Mi v pokrajini 2021

Zaključek Foto natečaja Mi v pokrajini 2021

Foto natečaj je potekal drugo leto, v njem pa je sodelovalo skoraj 70 udeležencev. Prejeli smo fotografije iz 16 osnovnih, 7 srednjih šol ter 1 študentsko fotografijo.

Ocenjevalna komisija je fotografije vrednotila po danih merilih, poleg kvalitete je bilo pomembno zlasti sporočilo fotografije ter sozvočje fotografije in naslova. Razglasitev najboljših fotografij je potekala 9. aprila 2021 v sklopa Noči geografije, ki je bila izvedena na daljavo.

Čestitke vsem nagrajenim učencem in dijakom ter njihovim mentorjem. Obenem zahvala vsem sodelujočim (fotografom in mentorjem) za prispevek h geografskemu opazovanju in raziskovanju.

Zahvala tudi institucijam (Oddelek za geografijo, FF, Univerza v Ljubljani; založba Mladinska knjiga; Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU), ki so prispevale lepe in kvalitetne knjižne nagrade.

Nagrajene fotografije so naslednje:

Osnovna šola:

  1. mesto – Smo v pravem toku?, Lukas Gumilar, 6. razred; mentor Marinela Pap, Osnovna šola II Murska Sobota.
  2. mesto – Morje in gore – Mare e monti, Tisa Petrič, 7. razred; mentor Blaž Kastelic, OŠ Dante Alighieri Izola.
  3. mesto – Narava=najdragocenejši dom, Rebeka Sukič, 9. razred; mentor Mateja Žökš, OŠ Puconci.

Srednja šola:

  1. mesto – Rečni nasmeh, Neja Ganziti, 2. letnik; mentor Doroteja Rušnik Stramšak, Gimnazija Slovenske Konjice.
  2. mesto – Svoboda življenja, Julijana Ivančič, 2. letnik; mentor Nina Jarc, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, 8000 Novo mesto.
  3. mesto – Rimska cesta v Kranjski Gori, Andrej Konič, 5 letnik; mentor Tina Stanič, Šolski center Nova Gorica – Elektrotehniška in računalniška šola.

Osnovnošolske fotografije, ki so prispele na natečaj, si lahko ogledate tukaj:

https://www.drustvo-dugs.si/fotogalerija/?album=all&gallery=57

Srednješolske fotografije, ki so prispele na natečaj, si lahko ogledate tukaj:

https://www.drustvo-dugs.si/fotogalerija/?album=all&gallery=56

Poročilo pripravila: Nataša Mrak, april, 2021