Priznanja DUGS-a

Vrste priznanj

DR. JAKOB MEDVED

Dr. Jakob Medved (26. 7. 1926, Velka – 10. 12.1978, Ljubljana) je bil eden prvih rednih visokošolskih učiteljev didaktike geografije po drugi svetovni vojni in regionalne geografije na Oddelku za geografijo FF v Ljubljani in eden najbolj vnetih pospeševalcev ter zagovornikov didaktike geografije kot samostojne znanstvene discipline v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. Zavzemal se je za ustanovitev samostojnih kateder za didaktiko, za boljšo kadrovsko zastopanost, za boljše pogoje za znanstvenoraziskovalno delo na tem področju in je bil mentor prvim doktorjem didaktike geografije pri nas. Bil je tudi avtor monumentalnega slovenskega atlasa – Veliki atlas sveta, ki je izšel pri založbi Mladinska knjiga leta 1972. Sodeloval je tudi pri pripravi Atlasa Slovenije, ki pa je izšel šele precej po njegovi smrti. V mnogočem je s sodelavci (Borut Ingolič, Ciril Vojvoda, Janko Moder, Vladimir Leban) postavil temelje sodobni slovenski atlasni kartografiji. Bil je tudi avtor šolskega Atlasa sveta, Zemljevidov s slovenskimi krajevnimi in ledinskimi imeni za Furlanijo, Julijsko krajino in Benečijo, za Tržaško ozemlje in za Avstrijsko Koroško ter avtor številnih člankov in pomembnih razprav o didaktiki geografije in šolski geografiji. V rokopisu je ostal njegov učbenik za didaktiko geografije.

JANEZ JESENKO
Janez Jesenko (1838 – 1908), ki je bil srednješolski gimnazijski učitelj v Gorici in kasneje v Trstu, je avtor prvih slovenskih zemljepisnih učbenikov za srednje šole. V letu 1865 je pri založbi Paternolli v Gorici izšel njegov učbenik za 1. razrede gimnazij in realk Zemljepisna začetnica za gimnazije in realke. Učbenik je bil napisan na Bleiweisovo in Svetkovo pobudo tudi po zgledu učbenika našega uglednega dunajskega rojaka in enega začetnikov trgovske geografije v AO Vinka F. Kluna. Sledila sta še zelo kvalitetna Občni zemljepis 1873 in Prirodoznanski zemljepis 1874, slednji že izide pri Matici Slovenski v Ljubljani. To sta bili temeljni deli slovenske šolske geografije vsaj do izida Melikove Slovenije 1925 (po oceni dr. Valterja Bohinca). Nove učbenike za srednje šole izdaja vse do 1890 leta (Zemljepis za drugi in tretji razred srednjih šol ter Domoznanstvo za 4. razred – Avstrijsko-ogerska monarhija). Napisal je tudi zanimivo poljudnoznanstveno razpravo o potresih, ki je izhajala v Ljubljanskem zvonu v 14 nadaljevanjih v letih 1881-2, predvsem zaradi očitkov, da je potresom v svojih učbenikih posvetil premalo pozornosti. Poleg geografskih je pisal tudi zgodovinske srednješolske učbenike. Bil je tudi avtor mnogih strokovnih geografskih terminov, ki so se ohranili do danes.
BLAŽ KOCEN
Blaž Kocen (1821-71) je bil srednješolski profesor matematike in fizike (šele ob koncu tudi geografije), ki je poučeval na gimnazijah v Celju, Ljubljani, Gorici in Olomoucu na Moravskem. Vseeno se je že v Ljubljani (najverjetneje pod vplivom Dragotina Dežmana) navdušil nad geografijo. Po nekaj letih preučevanja tedanjih učbenikov, zemljevidov in atlasov se je sam lotil pisanja in risanja svojih. Po izidu prvega učbenika Osnove geografije (1858) v Gorici se je kmalu preselil na Moravsko, kjer je v tamkajšnjem založniku in knjigarnarju Edvardu Hölzlu našel idealnega partnerja s katerim sta s trdim delom, racionalnostjo in postavljanjem novih standardov v pičlem desetletju (1861-1871) dosegla prevlado na področju šolske geografije v nemško govorečem delu tedanje Avstrije. Njegovi zemljevidi, učbeniki in atlasi pa so si utrli pot tudi na madžarski, češki, poljski in delno slovenski (učbenik Zemljepis za narodne šole 1877 in 1879) in kasneje tudi hrvaški in italijanski trg. Kljub delovanju v tujini je domačim krajem posvetil posebno pozornost, saj so le slovenski kraji označeni dvojezično (poleg nemških imen). Do njegove prezgodnje smrti je izšlo sedem atlasov v štirih jezikih (56 izdaj); 10 stenskih in ročnih kart in pet različnih učbenikov (11 izdajah). Učbeniki so izhajali do konca stoletja, medtem ko atlasi (Kozenn atlas) kot uveljavljena tržna znamka na avstrijskem trgu izhajajo še danes. Postal je naš najbolj ploden avtor njegovih geografskih didaktičnih učil (skoraj 300 izdaj).
Nagrajenci Blaža Kocena

V letu 2001 so najvišje priznanje Blaža Kocena prejeli:
Mag. Slavko Brinovec, Kranj,
Marjan Dobovšek, Novo mesto,
mag. Marija Košak, Ljubljana,
Ludvik Olas, Maribor.

V letu 2003 je najvišje priznanje Blaža Kocena je prejel:
akademik red. prof. dr. Ivanu Gams

V letu 2005 sta najvišje priznanje Blaža Kocena prejela:
Slava Kovačič, Ponikva 10 A, 3232 Ponikva
dr. Hartwig Haubrich, Freiburg

V letu 2007 sta najvišje priznanje Blaža Kocena prejela:
Divna Ognjanović, OŠ Polje Ljubljana
Dr. Jurij Kunaver, upokojeni profesor FF v Ljubljani.

V letu 2010 so najvišje priznanje Blaža Kocena prejeli:
Roman Brvar, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
Nevenka Cigler, Zavod za šolstvo RS, Kranj
Borut Mencinger, Škofja Loka.

V letu 2012 so najvišje priznanje Blaža Kocena prejeli:
Marjan Luževič, Stara Loka 133, 4220 Škofja Loka;
Rozalija Klasinc, Leonardova ulica 18, 2000 Maribor;
Rožica Zakšek, Kresetova ulica 10, 8210 Trebnje;
Marjana Barbič, OŠ Most na Soči , Kozmerice 7a, 5216 Most na Soči.

V letu 2015 so najvišje priznanje Blaža Kocena prejeli:
Katarina Kalan (upokojena učiteljica na OŠ Staneta Žagarja, Kranj)
Jelka Weldt (OŠ Rudolfa Maistra, Šentilj)
Tomaž Oršič (OŠ Vodmat)
Metka Špes  (upokojena predavateljica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani)

V letu 2017 sta najvišje priznanje Blaža Kocena prejela:
mag. Igor Lipovšek, ZRSŠ,
dr. Franc Lovrenčak, upokojeni profesor FF v Ljubljani.

V letu 2019 so najvišje priznanje Blaža Kocena prejeli:
dr. Karmen Kolnik, profesorica na Oddelku za geografijo FF v Mariboru
dr. Karel Natek, upokojeni profesor FF v Ljubljani
Mirsad Skorupan, OŠ Ledina, bolnišnična šola, Ljubljana.

V letu 2021 je najvišje priznanje Blaža Kocena prejel:
dr. Dušan Plut upokojeni profesor FF v Ljubljani.

V letu 2023 so najvišje priznanje Blaža Kocena prejeli:
Igor Bahar, III. osnovna šola Rogaška Slatina
dr. Mitja Bricelj, Ministrstvo za naravne vire in prostor
dr. Jurij Senegačnik, upokojeni profesor na Univerzi na Primorskem.

 

Priznanja

Priznanja DUGS-a 2023

Priznanja in pohvale DUGS 2023

POHVALE DUGS-a:
Alexander Škof,
Estera Popovič.

PRIZNANJA dr. JAKOBA MEDVEDA:
Eneja Baloh,
Miha Gorenc,
Nataša Mrak,
mag. Igor Plohl,
dr. Tajan Trobec,
Tina Šlajpah..

PRIZNANJA JANEZA JESENKA:
Anton Kaube,
Gordana Rubelj,
Tanja Samec,
Boštjan Špiler.

PRIZNANJA BLAŽA KOCENA:
Igor Bahar,
dr. Mitja Bricelj,
dr. Jurij Senegačnik.

Priznanja DUGS-a 2021

Priznanja in pohvale DUGS 2021

POHVALE DUGS-a:
DRUŠTVO HUMANITAS,
SIMON GERBEC,
GEOGRAFSKI INŠTITUT A. MELIKA ZRC SAZU,
KNJIŽNICA ODDELKA ZA GEOGRAFIJO FF UL,
JERNEJ JAKOB,
BRANKA ROŠKAR,
MILIVOJ STANKOVIĆ.

PRIZNANJA dr. JAKOBA MEDVEDA:
MATEJA BEVC,
MAG. IRMA KOVAČ,
DR. BARBARA LAMPIČ,
MAG. BARBARA ROZMAN,
METKA STAREŠINIČ,
SANDI ŠARMAN,
TOMI TOMŠIČ,
BARBARA TRNOVEC,
SONJA TRŠKAN.

PRIZNANJA JANEZA JESENKA:
DR. VALENTINA BREČKO GRUBAR,
TOMISLAV GOLOB,
DR. TATJANA KIKEC,
DR. EVA KONEČNIK KOTNIK,
DR. GREGOR KOVAČIČ,
ESTER MRAK,
DR. MATEJ OGRIN,
DR. EMIL ŠTRBENK,
DR. IGOR ŽIBERNA.

PRIZNANJA BLAŽA KOCENA:
DR. DUŠAN PLUT

Priznanja DUGS-a 2019

Pohvale in priznanja DUGS-a 2019

POHVALE DUGS-a:
Andreja Bečan
Kristina Šturm
Ministrstvo za okolje in prostor
OŠ Bistrica ob Sotli
Javni zavod Kozjanski park
Matej Matkovič

PRIZNANJA dr. JAKOBA MEDVEDA:
Nina Farič
dr. Mojca Ilc Klun
Petra Madronič
Kristijan Jeršin Tomassini
Tanja Golob
Matej Šiško
Saša Kosten Zabret

PRIZNANJA JANEZA JESENKA:
Danijel Lilek
Rožle Bratec Mrvar
dr. Stanko Pelc
Dr. Tatjana Resnik Planinc

PRIZNANJA BLAŽA KOCENA:
dr. Karmen Kolnik
dr. Karel Natek
Mirsad Skorupan

Priznanja DUGS-a 2017

Pohvale in priznanja DUGS-a 2017

POHVALE DUGS-a:
Gorenjsko geografsko društvo
Nataša Mrak
Igor Zadravec
Tinkara Mihačič

MEDVEDOVA PRIZNANJA:
Mojca Janžekovič
mag. Lea Nemec
dr. Mitja Bricelj
dr. Matej Gabrovec
Aleksander Jeršič
Lidija Sedar Hren

JESENKOVA PRIZNANJA:
dr. Blaž Repe
dr. Marko Krevs
dr. Irena Mrak
Bojan Lenart
dr. Anton Polšak
Jože Račič
dr. Aleš Smrekar
Emica Škrinjar
Mojca Kelbič Đajić
Maja Vičič Krabonja
mag. Dušan Rojko
Mojca Lipošek Zrim
Franc Vogrinčič

KOCENOVA PRIZNANJA:
mag. Igor Lipovšek
dr. Franc Lovrenčak

Priznanja DUGS-a 2015
Pohvale in priznanja DUGS-a 2015

POHVALE DUGS-a:
Državna predmetna komisija za NPZ za geografijo
Geografski obzornik
Komisija za hidrogeografijo pri ZGS
Tatjana Pahor (OŠ Dornberk)
Matej Šiško (OŠ Otočec)

MEDVEDOVA PRIZNANJA:
Tatjana Kikec
Igor Šeruga (Gimnazija Ptuj)
Alenka Virant (Šolski center Rogaška Slatina)
Danijel Lilek (Zavod RS za šolstvo)
Tanja Plohl (OŠ dr. Ivana Korošca, Borovnica)
Andreja Dover (Gimnazija Bežigrad, Ljubljana)
Jasna Dobaj (OŠ Starše)

JESENKOVA PRIZNANJA:
Katarina Bola Zupančič (Gimnazija in Srednja ekonomska šola, Trbovlje)

KOCENOVA PRIZNANJA:
Katarina Kalan (upokojena učiteljica na OŠ Staneta Žagarja, Kranj)
Jelka Weldt (OŠ Rudolfa Maistra, Šentilj)
Tomaž Oršič (OŠ Vodmat)
Metka Špes  (upokojena predavateljica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani)

PRIZNANJA DUGS-a 2012

POHVALA DUGSA:

ANDREJ LENARTIČ, OŠ Šmihel, Šmihel 2, 8000 Novo mesto;
MOJCA JANŽEKOVIČ, OŠ Toma Brejca Kamnik, Šutna 39, 1241 Kamnik;
MEDNARODNI CENTER ZA EKOREMEDIACIJE, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška c. 160, 2000 Maribor;
ENEJA BALOH, OŠ Lucija, Fazan 1, 6320 Portorož;
KRISTIJAN JERŠIN TOMASSINI, OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ul. 8, 1000 Ljubljana;
MARIJA REPE KOCMAN, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana.

PRIZNANJE dr. JAKOBA MEDVEDA:

MATEJA KRUMPAK, II. Gimnazija Maribor, Trg Miloša Zidanška 2, 2000 Maribor;
Mag. PETRA JESENEK BRAČKO, OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersnikova ul. 10, 2000 MARIBOR;
Mag. JERNEJ KLEMEN, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska c. 61, 1000 Ljubljana;
SIMON ŠKVOR, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve RS, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana;
TANJA SAMEC, OŠ Antona Šibelja Stjenka Komen, Komen 61a, 6223 Komen;
BOJAN ŠPROGAR, OŠ Trbovlje, Mestni trg 6, 1420 Trbovlje;
DANILO RAVBAR, OŠ Srečka Kosovela Sežana, Kosovelova ul. 6, 6210 Sežana;
DRAGA MASTEK, OŠ Franja Goloba Prevalje, Polje 4, 2391 Prevalje;
dr. ANTON POLŠAK, Zavod za šolstvo RS, Novi trg 5, 8000 Novo mesto;
HELENA VERDEV, OŠ Ljubečna, Kocbekova c. 40a, 3202 Ljubečna;
TANJA RAŠKOVIČ, OŠ Koseze, Ledarska 23, 1000 Ljubljana;
DAVORIN URIH, Izobraževalni center Piramida Maribor, Park Mladih 3, 2000 Maribor;
MARJETA VREČEK, Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9, 1000 Ljubljana;
SAŠA MASTERL, Republiški izobraževalni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana;
ANTON ANDREJČIČ, OŠ Novo mesto Center, Seidlova c. 7, 8000 Novo mesto;
VESNA FABJAN, Srednja šola Črnomelj, Kidirčeva ul. 18a, 8340 Črnomelj.

PRIZNANJE JANEZA JESENKA:

NATAŠA LIPOVŠEK HRGA, OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, Paplerjeva ul. 15, 1353 Borovnica;
SONJA MARIN, OŠ Šmartno pri Litiji, Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litji.

PRIZNANJE BLAŽA KOCENA:

MARJAN LUŽEVIČ, Stara Loka 133, 4220 ŠKOFJA LOKA;
ROZALIJA KLASINC, Leonardova ulica 18, 2000 MARIBOR;
ROŽICA ZAKŠEK, Kresetova ulica 10, 8210 TREBNJE;
MARJANA BARBIČ, OŠ Most na Soči , Kozmerice 7a, 5216 MOST NA SOČI.

Podelili smo 6 pohval, 15priznanj dr. Jakoba Medveda, 3 priznanja Janeza Jesenka in 4 priznanja Blaža Kocena, skupaj 28 priznanj.

PRIZNANJA DUGS-a 2010

POHVALA DUGSA:

– TATJANA KIKEC
– ANDREJ SMREKAR, OŠ n. h. Maksa Pečarja Ljubljana
– EVA HABIČ, OŠ Livada Ljubljana

PRIZNANJE dr. JAKOBA MEDVEDA:

– FRANC ČUŠ, Gimnazija Frana Miklošiča Ljutomer
– INGRID FLORJANC, Gimnazija Ledina Ljubljana
– TOMISLAV GOLOB, III. OŠ Celje
– MATEJA GRMEK, OŠ Miren in ŠC Srečka Kosovela Sežana
– Mag. NATAŠA HARL, Srednja gradbena šola Maribor
– Dr. EVA KONEČNIK KOTNIK, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete UM
– Dr. TATJANA RESNIK PLANINC, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete UL
– Ddr. ANA VOVK KORŽE, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete UM

 

PRIZNANJE JANEZA JESENKA:

– DRAGO BALAJC, Gimnazija Murska Sobota
– IGOR BAHAR, II. OŠ Rogaška Slatina
– MAJA BESEDNJAK, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
– JANA VANDA GERLICA, OŠ Staneta Žagarja Kranj

 

PRIZNANJE BLAŽA KOCENA:

– ROMAN BRVAR, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
– NEVENKA CIGLER, Zavod za šolstvo RS, Kranj
– BORUT MENCINGER, Škofja Loka

Podelili smo 3 pohvale, 8 priznanj dr. Jakoba Medveda, 4 priznanja Janeza Jesenka in 3 priznanja Blaža Kocena, skupaj 18 priznanj.

PRIZNANJA DUGS-a 2007

POHVALA DUGSA:

za nadpovprečno uspelo enkratno strokovno delo:
Lilijana Pozeb (diplomantka FF v Mariboru)
za posebej uspešno delo na področju šolske geografije:
Peter Grbec OŠ Antona Ukmarja, Koper

PRIZNANJE dr. JAKOBA MEDVEDA:

za nadpovprečno uspešno pedagoško delo za učitelje geografije z več kot 10 let delovne dobe:
Vesna Vervega, II. gimnazija Maribor
Alenka Čevizović Virant, Šolski center Rogaška Slatina
Veronika Lazarini Filo, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
Slavica Škerbot, Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana

 

PRIZNANJE JANEZA JESENKA:

za nadpovprečno uspešno pedagoško delo za učitelje geografije z več kot 20 let delovne dobe:
Maja Gerčar, OŠ Jurija Vege, Moravče
Vlado Lipovec, OŠ Bovec
Bojan Lenart, OŠ Šempeter v Savinjski dolini
Daša Fabjan, OŠ France Prešeren, Kranj
Nevenka Vevar, OŠ Tržič
Franc Malečkar, CŠOD Dom Breženka, Fiesa
Vesna Vidmar Birsa, OŠ Solkan
Katarina Rijavec, OŠ Fran Erjavec, N. Gorica
Anica Mašera, OŠ Dornberk

 

KOCENOVO PRIZNANJE:

za življenjsko delo z več kot 30 let delovne dobe:
Divna Ognjanović, OŠ Polje Ljubljana
za življenjsko delo z več kot 30 let delovne dobe ter za izjemne dosežke na področju šolske geografije:
Dr. Jurij Kunaver, upokojeni profesor FF v Ljubljani

Podelili smo 2 pohvali, 4 priznanja dr. Jakoba Medveda, 9 priznanj Janeza Jesenka in 2 priznanji Blaža Kocena, skupaj 17 priznanj.

PRIZNANJA DUGS-a 2005
Pohvala DUGS-a:
Franci Čuš, Gimnazija Frana Miklošiča, Prešernova ul. 34, 9240 Ljutomer
Gregor Godec, prof. geogr. in biol., Cesta v Rogozo 14 (16), 2204 Miklavž na Dravskem polju
Mag. Damijana Počkaj Horvat, O.Š. Franceta Prešerna , Žolgarjeva ul. 2, 2000 Maribor
Jernej Klemen, Srednja zdravstvena šola, Poljanska c. 61, 1000 Ljubljana
Stojan Lukman, O. Š. Rada Robiča, Limbuša c. 62, 2341 Limbuš
Saša Masterl, Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
dr. Tatjana Resnik Planinc, Oddelek za geografijo FF

Priznanje dr. Jakoba Medveda:
Bojana Cingerli, O.Š. Maksa Durjave, Ruška cesta 15, 2000 Maribor
Jožica Grohar, Gimnazija Škofja Loka, Podlubnik 18, 4220 Škofja Loka
Nataša Lipovšek Hrga, Preglov trg 7, 1000 Ljubljana
Tomaž Lopert, OŠ G. Radgona, Prežihova ul. 1, 9250 Gornja Radgona
Milka Pušnik, Srednja elektro-računalniška šola SERŠ, Smetanova ul. 3, 2000 Maribor
Dušan Rojko, Tretja gimnazija Maribor, Gosposvetska c. 4, 2000 Maribor
Emica Skrinjar, O.Š. Selnica ob Dravi, Mariborska c. 30, 2352 Selnica ob Dravi
Helena Rošker Štok, O.Š. Draga Kobala, Tolstojeva ul. 3, 2000 Maribor
Barbara Žitnik Ternovec, OŠ Preserje pri Radomljah, Pelechova c. 83, 1235 Radomlje
Polonca Kukec Tomas, Na Tratah 21, Novo mesto
Zlatka Verbec, O.Š. Mirana Šuštaršiča, Štembalova ul. 2 A, 1000 Ljubljana
Nika Veronek, Gimanzija Poljane, Ljubljana, Pelechova 83, 1235 Radomlje
Anica Vesenjak, O.Š. Bojana Ilicha, Mladinska ul. 13, 2000 Maribor
Helena Željko, O.Š. Stari trg ob Kolpi, 8342 Stari trg ob Kolpi

Priznanje Janeza Jesenka:
Lidija Blaževič, O.Š. Jurija Dalmatina, Šolska ul. 1, 8270 Krško
Borut Drobnjak, Snebersko nabrežje 17, Ljubljana
dr. Tatjana Ferjan, Streliška ul. 19, 1000 Ljubljana
Marika Gaal, Dvojezična srednja šola Lendava, Glavna ul. 90, 9220 Lendava
Janez Godnov, Planinska pot 14, 4294 Križe
Franci Grlica, Srednja šola Josip Jurčič, C. 2. grupe odredov 38, 1295 Ivančna Gorica
Katarina Kalan, Osnovna šola Stane Žagar, C. 1. maja 10 A, 4000 Kranj
Ivica Kumrova Kanič, O.Š. Središče ob Dravi, Slovenska c. 22, 2277 Središče ob Dravi
Franc Ferdo Kukec, O.Š. Trnovo, Karunova ul. 14 A, 1000 Ljubljana
Radovan Lipušček, Ul. Tolminskega punta 3, 5220 Tolmin,
Tomaž Oršič, O.Š. Vodmat, Potrčeva ul. 1, 1000 Ljubljana
Erna Podjavoršek, Šolski center Slovenj Gradec
Milena Salobir, OŠ, Benedikt v Slov. goricah 15, 2234, Benedikt v Slov. goricah,
Jurij Senegačnik, Karlovška 15, 1000 Ljubljana
Mirsad Skorupan, Slovenska 51, 1000 Ljubljana
Eva Slekovec, Gimnazija Piran, Bolniška ul. 11, 6330 Piran-Pirano
Zdenka Schauer, O.Š. Martina Krpana, Gašperšičeva l. 10, 1000 Ljubljana
Danica Večerič, Rusjanov trg 6, 1000 Ljubljana
Zlata Vidovič, Vodnikova c. 172, 1000 Ljubljana
Jelka Weldt, O.Š. Rudolfa Maistra, Šentilj v Slovenskih goricah 109 A, 2212 Šentilj
Marjan Žmavc, Cogetinci 76 B, 2236 Cerkvenjak ( OŠ Cerkvenjak – Sv. Andraž, Cogetinci)

Posebno priznanje Blaža Kocena:
Slava Kovačič, Ponikva 10 A, 3232 Ponikva
dr. Hartwig Haubrich, Freiburg

7 pohval, 14 priznanj dr. Jakoba Medveda, 21 priznanj Janeza Jesenka, 2 priznanji Blaža Kocena, skupno 44 priznanj.

PRIZNANJA DUGS-a 2003
Pet pohval, od tega štiri osebne pohvale in ena pohvala založbi, deset priznanj dr. Jakoba Medveda, dvanajst priznanj Janeza Jesenka in eno posebno priznanje Blaža Kocena, skupno 28 priznanj.
Pohvale so prejeli:
mag. Drago Kladnik, Geografski inštitut A.Melika ZRC SAZU
mag. Eva Konečnik, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru,
Senja Požar Podlesnik, urednica za geografijo DZS,
predmetna skupina za pripravo nacionalnih preskusov iz znanja geografije,
Mateja Pušnik, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru,
Založba Mladinska knjiga, uredništvo za osnovnošolske geografske učbenike.

Priznanja dr. Jakoba Medveda so prejeli:
Stojan Berlič, OŠ Ivana Cankarja, Maribor,
Alojzija Boncelj, OŠ Litija,
Karmen Cunder, svetovalka Zavoda RS za šolstvo,
Stojan Gojčič, Prva gimnazija Maribor,
Drago Ivanšek, OŠ Cerklje ob Krki in Velika Dolina,
Nives Kotnik , Tretja gimnazija Maribor,
Ivica Krek, Gimnazija Škofja Loka,
Jože Račič, OŠ Venclja Perka, Domžale,
Žarko Tomšič, OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana.

Priznanje Janeza Jesenka so prejeli:
Nadja Bevc, OŠ Slivnica pri Celju,
Mag. Vera Bevc, Zavod RS za šolstvo, enota Maribor,
Mirjam Florjančič, OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica,
Erika Glavič, OŠ Janka Glazerja, Ruše,
Zofija Hribernik, OŠ Toneta Čufarja, Jesenice,
Marija Jeršič, upokojenka, Ljubljana,
izr. prof. dr. Karmen Kolenc-Kolnik, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru,
Metka Sevčnikar Krasnik, OŠ Borisa Kidriča, Maribor,
Igor Lipovšek, učitelj svetnik Zavoda RS za šolstvo, Ljubljana,
Elizabeta Mohorič, OŠ Predoslje,
Viljem Podgoršek, Druga gimnazija Maribor,
Branka Svoljšak, OŠ Ivana Groharja, Škofja Loka,
Mira Verbič, pomočnica ravnatelja Gimnazije Poljane, Ljubljana.

Posebno priznanje Blaža Kocena
je prejel akademik red. prof. dr. Ivanu Gams v.p. ob 80-letnici za njegov obsežen znanstveni in pedagoški opus.

PRIZNANJA DUGS-a 2001
Osebne pohvale so prejeli:
Rožle Bratec-Mrvar za diplomsko delo o Blažu Kocenu,
Nataša Marčič iz prve gimnazije v Celju za pedagoške uspehe,
Vekoslav Kebe, direktor Zavoda za ohranjanje kulturne in naravne dediščine iz Dolenjega jezera za njegov model Cerkniškega polja in prispevek k širjenju znanja o Notranjskem krasu.

Pohvale so še prejeli:
Oddelek za geografijo FF za organizacijo Ilešičevih dnevov,
Republiška maturitetna komisija za geografijo za uspešno delo od 1992 do 2000
založba DZS, Izobraževalno založništvo,
založba Mladinska knjiga,
založba Modrijan,
založba Učila, Križe pri Tržiču,
za dosežke v zadnjih desetih letih pri izdajanju geografskih učbenikov in učnih pripomočkov.

Priznanje dr. Jakoba Medveda so prejeli:
Vilma Vrtačnik Merčun, OŠ Rodica,
Fikreta Marković, OŠ F. Bevka, Ljubljana,
Karmen Simonič Mervic, Osnovna šola Črni vrh nad Idrijo,
Matjaž Napokoj, Srednješolski center PET, Ljubljana,
Daša Šter, OŠ Naklo pri Kranju,
Ljubica Zornik, OŠ D. Kumar, Ljubljana.

Priznanje Janeza Jesenka so prejeli:
Marjana Barbič, OŠ D. Muniha, Most na Soči,
Nevenka Cigler, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, enota Kranj,
Tomaž Dobovšek, Novo mesto,
Alenka Dragoš, gimnazija Šentvid pri Ljubljani,
Branko Kandrič, Prva gimnazija Maribor,
Marjan Luževič, gimnazija Škofja Loka,
Slava Obradović, Kranj,
Divna Ognjanović, OŠ Polje, Ljubljana,
Marta Otič, OŠ F. Prešerna, Maribor,
Sonja Vusič, OŠ A. Besednjaka, Maribor,
Rozalija Klasinc, Maribor,
Rožica Zakšek, OŠ Trebnje,
Jože Žumer, OŠ Dušana Bordona, Koper.

Posebno priznanje Blaža Kocena so prejeli:
Mag. Slavko Brinovec, Kranj,
Marjan Dobovšek, Novo mesto,
mag. Marija Košak, Ljubljana
Ludvik Olas, Maribor.

Tri osebne pohvale, pet pohval ustanovam in založbam, šest priznanj dr. Jakoba Medveda, trinajst priznanj Janeza Jesenka, štiri posebna priznanja Blaža Kocena, skupno 31 priznanj.

(Skupno 2.420 obiskov, današnjih obiskov 1)