Akcijski dan za Muro

Akcijski dan za Muro

Akcijski dan za Muro

V Društvu učiteljev geografije Slovenije smo v sodelovanju z Okoljskim izobraževalnim centrom iz Avstrijske Štajerske (UBZ – Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark) organizirali Akcijski dan za Muro 2024 – Aktionstag für die Mur, ki je potekal v ponedeljek, 10. junija 2024 v avstrijski Radgoni v Areni na Muri ter v bližnjem mestnem parku.

Prireditev je bila organizirana pod okriljem Stalne avstrijsko-slovenske komisije za Muro, ki deluje v okviru Ministrstva za naravne vire in prostor. Namenjena je bila čezmejnemu povezovanju in sodelovanju slovenskih ter avstrijskih šol v regiji s ciljem izobraževanja in ozaveščanja pomena skupne reke in njenem skupnem upravljanju ter prilagajanju podnebnim spremembam. 

Na slovenski strani so sodelovali učenci iz OŠ Gornja Radgona in OŠ Cankova ter na avstrijski strani učenci iz Mittelschule Bad Radkersburg. Učenci so bili razdeljeni v štiri skupine, v vsaki skupini so bili učenci iz vseh treh šol, komunikacija med njimi je potekala v nemščini in slovenščini. Delo je potekalo v obliki tematskih delavnic z naslovi: Voda ima moč, Vse teče, Pogled pod vodo in Biosferni park. Vsa gradiva za izvedbo delavnic so bila pripravljena dvojezično.

Za sodelujoče učenke in učence je bil to prav poseben dan. Neposredno na terenu so spoznavali vodni in obvodni svet ob Muri, spoznali so moč vode, pokukali so pod vodno gladino, v mislih so se prepustili njenemu toku, spoznali pa so tudi pomen biosfernega parka. Učenke in učenci so pri delu zelo uživali ter pri tem sklepali nova prijateljstva. Več o izvedenih aktivnostih si lahko ogledate v kratkem videoposnetku: https://youtu.be/eT20bGeqlgY

Prireditev bo pripomogla k aktualizaciji učnih programov in vsebin za skupno mednarodno reko in bo postala tradicionalna. Prihodnje leto se bodo slovenski in avstrijski učenci srečali na slovenski strani.

Pripravila: Tatjana Kikec

Foto: Tatjana Kikec

 

RAZPIS za priznanj DUGS v letu 2021

RAZPIS za priznanj DUGS v letu 2021

 

Na podlagi sklepa IO, DUGS razpisuje 10. podelitev priznanj,  ki bo v okviru tabora DUGS oktobra 2021 na Pohorju. Vabimo Vas, da do 15. septembra 2021 pošljete predloge za priznanja na naslov Društvo učiteljev geografije Slovenije, Gosposka 13, P.P. 306, 1001 Ljubljana ali po elektronski pošti na info@drustvo-dugs.si. Predloge je treba oddati skupaj z utemeljitvami. Predloge za priznanje lahko dajejo člani DUGS, šole, društva, ustanove in posamezniki.

DUGS podeljuje
1. pohvale za učitelje do 10 let delovne dobe, (tudi za študente), podjetja, ustanove ali skupine,
2. priznanja dr. Jakoba Medveda (za posameznike s praviloma več kot 10 let delovne dobe),
3. priznanja Janeza Jesenka (za posameznike s praviloma več kot 20 let delovne dobe),
4. priznanja Blaža Kocena za življenjsko delo (s praviloma več kot 30 let delovne dobe) ali za izjemne dosežke na področju šolske geografije.

Vse, ki jih podrobneje zanimajo določila pravilnika o priznanjih vabimo, da si preberejo Pravilnik o podeljevanju priznanj DUGS na njegovi spletni strani (http://www.drustvo-dugs.si/o-drustvu/priznanja/). Priznanja DUGS imajo namen izpostaviti zasluge za opravljeno delo na področju šolske geografije in hkrati vzpodbuditi učitelje k čim bolj kakovostnemu pedagoškemu in strokovnemu delu. Po 1. členu pravilnika jih lahko prejmejo učitelji geografije na vseh stopnjah šol v Sloveniji za enkratno ali dalj časa trajajočo nadpovprečno uspešno, prizadevno, kakovostno in strokovno delo na področju šolske geografije.

Kriteriji so naslednji:
– dolgotrajna nadpovprečno uspešna pedagoška dejavnost (kakovost, priljubljenost pri učencih ali dijakih, dobro sodelovanje s starši),
– avtorstvo strokovnih člankov, učbenikov, knjig in učnih pripomočkov s področja šolske geografije,
– inovativnost na poljubnem področju šolske geografije,
– vodenje študijskih skupin, mentorstvo geografskih krožkov, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, mentorstvo v okviru gibanja znanost mladini, mentorstvo uspešnim učencem ali dijakom,
– organizacija geografskih tekmovanj, vodstvo strokovnih ekskurzij, organizacija domačih in mednarodnih strokovnih sestankov in prireditev s področja šolske geografije,
– pospeševanje mednarodnih zvez in dejavnosti na področju šolske geografije,
– mentorstvo študentom pedagoške smeri in mentorstvo pripravnikom,
– strokovna in organizacijska dejavnost na področju učnih načrtov,
– popularizacija in dvig ugleda geografije in učiteljev geografije v šoli in v javnosti.

Za priznanja DUGS so izjemoma lahko predlagani tudi tuji državljani.

Pisni predlog, ki mora biti do roka vročen na zgornje naslove, mora vsebovati:
1. ime in priimek kandidata (-tke) za priznanje, podatke o rojstvu, kraju bivanja, izobrazbi (datum diplome), strokovnem nazivu (datum pridobitve naziva), zaposlitvi (pregled zaposlitev),
2. kratek življenjepis s številom izpolnjenih službenih let,
3. utemeljitev, ki naj bo dovolj izčrpna, odvisno od stopnje priznanja (najmanj pol do tri četrt tipkane strani),
4. vrsta predlaganega priznanja,
5. podpis enega, po možnosti pa dveh ali več predlagateljev, s čitljivim imenom in priimkom ter naslovom in telefonsko številko,
6. utemeljitvi je priporočljivo dodati dokazno gradivo, npr. seznam objavljene literature, opravljenih projektov, nalog itd.

Komisija za priznanja DUGS si pridržuje pravico zavrniti vse nepopolne predloge. Zato prosimo predlagatelje, da se čim bolj dosledno držijo navodil, kakor tudi roka. V primeru nejasnosti se lahko obrnejo na predsednico  DUGS Natašo Mrak.

Nataša Mrak,  predsednica DUGS, Ljubljana, 17. 5. 2021

Razpis za priznanja DUGS-a 2019

Razpis za priznanja DUGS-a 2019

DUGS objavlja 9. razpis za priznanja Društva učiteljev geografije Slovenije s katerimi želimo izpostaviti zasluge za opravljeno delo na področju šolske geografije in hkrati vzpodbuditi učitelje k čim bolj kakovostnemu pedagoškemu in strokovnemu delu. Predlagatelji so lahko posamezniki, ustanove ali institucije. Rok za predloge je 15. september 2019.

Razpis .pdf

Mednarodna konferenca Hidden Geographies

Mednarodna konferenca Hidden Geographies

Pod okriljem mednarodne organizacije EUROGEO in v sodelovanju z Društvom učiteljev geografije Slovenije Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ob praznovanju 100-letnice ustanovitve organizira mednarodno konferenco Hidden Geographies, katere del bodo tudi Ilešičevi dnevi

Učitelji prejmete za aktivno sodelovanje (predavanje, delavnica, plakat – 4 točke) ali le udeležbo brez aktivnega sodelovanja na dvodnevni (1 točka) oziroma tridnevni (1,5 točke) mednarodni konferenci ustrezno število točk na podlagi meril MIZŠ za napredovanje v nazive. Več o tem delu konference najdete na povezavi: http://hiddengeographies.geografija.si/media/uploads/files/Ilesicevi_dnevi_hg.pdf

Splošne informacije o konferenci in prijavi se nahajajo na spletni strani konference: http://hiddengeographies.geografija.si/

Kotizacija za slovenske učitelje znaša 125 €. Čas za prijavo in plačilo po nižji ceni (“early bird”) je do 26. aprila 2019.

Pridružite se nam od 29. do 31. avgusta 2019 v Ljubljani pri odkrivanju „skritih“ geografij, njihovem zaznavanju, razkrivanju, zaščiti in razlagi in ne zamudite zanimivih primerov ter iskrivih razprav o skritih geografijah med predstavniki različnih vej geografije in različnih strok.

Organizacijski odbor konference