RAZPIS 2023

za enajsto podelitev priznanj Društva učiteljev geografije Slovenije na področju geografske vzgoje in izobraževanja.

Na podlagi sklepa IO, DUGS razpisuje 11. podelitev priznanj,  ki bo potekala v okviru tabora DUGS 13.-14. oktobra 2023. Vabimo Vas, da do 11. septembra 2023 pošljete predloge za priznanja na DUGS na naslov Gosposka 13, p. p. 306, 1001 Ljubljana ali na spletni naslov info@drustvo-dugs.si. Predloge je treba oddati skupaj z utemeljitvami. Predloge za priznanje lahko dajejo člani DUGS-a, šole, društva, ustanove in posamezniki.

DUGS podeljuje:

1.a Pohvala DUGS nadpovprečno uspelo enkratno strokovno delo ali objavo ali za posebej uspešno delo do 10 let na področju šolske geografije in društva, za študente ali mlade diplomante (do eno leto po zaključku študija) za uspelo diplomsko ali magistrsko delo ali za objavo strokovnega/znanstvenega članka v priznani strokovni/znanstveni reviji ali za drugo pomembno in uspelo strokovno delo s področja šolske geografije/didaktike geografije. To priznanje je lahko tudi skupinsko.

1.b Pohvala DUGS za prizadevno in uspešno delo na področju izdajanja geografskih učbenikov in drugih učil založbam in ustanovam, za prizadevanja na področju stalnega spopolnjevanja in usposabljanja učiteljev geografije nevladnim šolskim ustanovam, univerzitetnim in znanstvenim ustanovam, društvom in posameznikom, za dosežke na področju didaktične obdelave in predstavitve geografskih značilnosti slovenskih pokrajin v video in muzejski obliki ali v obliki učne poti.

 1. Priznanje dr. Jakoba Medveda za nadpovprečno uspešno pedagoško delo za učitelje geografije s praviloma več kot 10 leti delovne dobe v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli posamezniku, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (gl. Člen 1).
 2. Priznanje Janeza Jesenka za nadpovprečno uspešno pedagoško delo za učitelje geografije s praviloma več kot 20 leti delovne dobe v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli posamezniku, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (gl. Člen 1).
 3. Priznanje Blaža Kocena za življenjsko delo z več kot 30 leti delovne dobe ali za izjemne dosežke na področju šolske geografije/didaktike geografije. Priznanje za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko podeli posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja deloval najmanj 30 let in je s svojim delom trajno prispeval  k razvoju kakovostnih vsebinskih in sistemskih rešitev na področju vzgoje in izobraževanja, zlasti, če njegovi učenci, dijaki, študentje oz. odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih; če dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem ali znanstveno-raziskovalnem delu ter če se udeležuje in sodeluje pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju učiteljev, vzgojiteljev ali drugih strokovnih delavcev (gl. Člen1).

Vse, ki jih podrobneje zanimajo določila pravilnika o priznanjih vabimo, da si preberejo Pravilnik o podeljevanju priznanj DUGS-a (https://www.drustvo-dugs.si/files/2022/12/Pravilnik-o-podeljevanju-priznanj.pdf). Priznanja DUGS-a imajo namen izpostaviti zasluge za opravljeno delo na področju šolske geografije in hkrati vzpodbuditi učitelje k čim bolj kakovostnemu pedagoškemu in strokovnemu delu. Po 1. členu pravilnika jih lahko prejmejo učitelji geografije na vseh stopnjah šol v Sloveniji za enkratno ali dalj časa trajajočo nadpovprečno uspešno, prizadevno, kakovostno in strokovno delo na področju šolske geografije.

Kriteriji so naslednji:

 • dolgotrajna nadpovprečno uspešna pedagoška dejavnost (kakovost, priljubljenost pri učencih ali dijakih, dobro sodelovanje s starši),
 • avtorstvo strokovnih člankov, učbenikov, knjig in učnih pripomočkov s področja šolske geografije,
 • inovativnost na poljubnem področju šolske geografije,
 • vodenje študijskih skupin, mentorstvo geografskih krožkov, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, mentorstvo v okviru gibanja znanost mladini, mentorstvo uspešnim učencem ali dijakom,
 • organizacija geografskih tekmovanj, vodstvo strokovnih ekskurzij, organizacija domačih in mednarodnih strokovnih sestankov in prireditev s področja šolske geografije,
 • pospeševanje mednarodnih zvez in dejavnosti na področju šolske geografije,
 • mentorstvo študentom pedagoške smeri in mentorstvo pripravnikom,
 • strokovna in organizacijska dejavnost na področju učnih načrtov,
 • popularizacija in dvig ugleda geografije in učiteljev geografije v šoli in v javnosti.

Za priznanja DUGS-a so izjemoma lahko predlagani tudi tuji državljani.

Pisni predlog, ki mora biti do roka vročen na zgornje naslove, mora vsebovati:

 1. ime, priimek, rojstne podatke, bivališče, e-mail naslov, sedanjo zaposlitev in izobrazbo ter strokovni naziv predlaganca oz. podatke o ustanovi, založbi, društvu …;
 2. kratek življenjepis predlaganca (+ število izpolnjenih službenih let)/kratko oznako dejavnosti ustanove, založbe, društva …);
 3. utemeljitev predloga z dovolj izčrpnimi podatki o delu predlaganca/ustanove/založbe/društva na področju šolske geografije/didaktike geografije;
 4. vrsto priznanja, ki se predlaga;
 5. čitljiv podpis enega ali več predlagateljev (zaželena sta vsaj dva predlagatelja);
 1. utemeljitev ima lahko priloge in dokazno gradivo (npr. mnenje učencev, dijakov, študentov, sodelavcev, priporočila, seznam objav ali opravljenega dela). Na predlogu morajo biti jasno razvidni tudi podatki o predlagatelju: ime in priimek, rojstni podatki, izobrazba, zaposlitev, bivališče, telefon in e-mail naslov.

Utemeljitvi je priporočljivo dodati dokazno gradivo, npr. seznam objavljene literature, opravljenih projektov, nalog itd.

Komisija za priznanja DUGS-a si pridržuje pravico zavrniti vse nepopolne predloge. Zato prosimo predlagatelje, da se čim bolj dosledno držijo navodil, kakor tudi roka. V primeru nejasnosti se lahko obrnejo na predsednika komisije za priznanja DUGS.

Ljubljana, 20. junij 2023                             

Rožle Bratec Mrvar,

 predsednik komisije za priznanja DUGS

(Skupno 155 obiskov, današnjih obiskov 1)